digitalmikkeli.fi

 

Digitalmikkeli-verkosto asettaa uudessa strategiassaan kovat tavoitteet

Julkaistu 23.04.2014
digitaalisen liiketoiminnan ja osaamisen kehittämiselle Mikkelin seudulla. Verkosto haluaa nousta digitaalisen liiketoiminnan kehitystä ketterimmin tukevaksi toiminta- ja kasvualustaksi Euroopassa. Tavoitteena on saada Mikkeliin vähintään 40 uutta digitaalisiin palveluihin keskittyvää yritystä sekä n. 350 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä.

Digitalmikkeli-verkostoon kuuluu yrityksiä, koulutus-, tutkimus- ja kehitysorganisaatioita sekä julkishallinnon organisaatioita pääosin Mikkelin seudulta. Digitalmikkeli-verkoston toimintaa koordinoi Innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy. Verkostolla on jo vahva kansallinen asema ja osaaminen aineistojen arkistoinnissa, digitalisoinnissa ja pitkäaikaissäilytyksessä. Asemaa tukee uusi, juuri toimintansa aloittanut Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston yhteinen digitaalisten aineistojen tutkimuksen professuuri ja tutkimusryhmä, Mikkelin ammattikorkeakoulun panostus alan osaamisen kehittämiseen sekä Mikkeliin rakennettava Kansallisarkiston keskusarkisto ja Memory Campus -alue.

Digitalmikkeli panostaa uudessa strategiassaan erityisesti digitaalisen liiketoiminnan kehittymisedellytysten luomiseen. Tämä pitää sisällään datan jalostamisen palvelukehittäjille sopivaan muotoon, datan välittämisen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisen, palveluiden kehittämisen ja jakelun. Digitalmikkelin uusi strategia ja Mikkelin kaupungin strategia tukevat hyvin toisiaan, sillä digitaalisuus korostuu myös kaupungin strategiassa.

Digitalmikkeli-verkosto tukee digitaalisten palvelujen synnyttämistä mm. luomalla prosessit jatkuvaan markkinaselvitykseen, innovaatiotoimintaan ja innovaatioiden kaupallistamiseen. Verkoston toimijat ovat sitoutuneet uudessa strategiassa kehittämään myös ekosysteemiä, joka tukee digitaalisten palvelujen ketterää kehittämistä ja kokeilemista.


Lisätiedot:
Heikki Sundquist, kehitysjohtaja, Miktech Oy, 050 387 3193, heikki.sundquist@miktech.fi
Mari Kivinen, ohjelmakoordinaattori, Digitalmikkeli, Miktech Oy, 0440 361 626, mari.kivinen@miktech.fi


Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi

Miktech Oy:n koordinoima Digitalmikkeli-klusteri edistää tiedon hyödyntämistä ja digitaalisen liiketoiminnan kiihdyttämistä. Digitalmikkeli-klusterin koordinointia rahoittaa DM Ohjelmajohtaja -hanke. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, alueen kunnat ja yritykset. Rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon ELY-keskus. www.digitalmikkeli.fi

Digitaalisen liiketoiminnan näkijä -hanke vahvistaa digitaalisen liiketoiminnan osaamista Mikkelissä ja Digitalmikkeli-klusterin jäsenorganisaatioissa. Hankkeen avulla tunnistetaan käynnissä olevan digitaalisen vallankumouksen avaamia liiketoimintamahdollisuuksia, edistetään uutta digitaalista liiketoimintaa sekä luodaan perustaa tätä tukevan ekosysteemin rakentumiselle. Hanke on osa laajempaa digitaalisuuteen liittyvää osaamisverkostoa Mikkelissä. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.