digitalmikkeli.fi

 

Valtakunnallinen Datajalostamo on aloittanut toimintansa

Julkaistu 02.09.2014
Innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy:n koordinoima Digitalmikkeli-klusteri rakentaa uutta, valtakunnallisesti toimivaa Datajalostamo-yhteisöä, jonka tarkoitus on nopeuttaa ja helpottaa avoimeen dataan perustuvien palvelujen kehittämistä. Yhteisölle on myönnetty Open Knowledge Finland ry:n työryhmä-status.

Datajalostamon toiminnan taustalla on tietomassojen määrän räjähdysmäinen kasvu, reaaliaikaiseen dataan perustuvien palveluiden yleistyminen, muistiorganisaatioiden tietojen digitoiminen sekä datavarastojen avaaminen niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Dataan perustuvia digitaalisia palveluita on aluksi kehitetty datan omistavan organisaation sisällä. Nyt dataa vaaditaan yhä useammin avattavaksi, mikä mahdollistaa palveluiden kehittämisen myös useiden toimijoiden muodostamissa arvoketjuissa.

Eri lähteistä peräisin oleva data ei sellaisenaan sovellu palvelukehityksen käyttöön. Dataa on siksi jalostettava käytettävään muotoon, toteaa kehitysjohtaja Heikki Sundquist Miktech Oy:stä. – Tämä pitää sisällään mm. protokollien yhteensovittamista, sovellusrajapintojen ja hakualgoritmien kehittämistä, palveluntarjoajan näkökulmasta tuotettua metadataa sekä katalogien rakentamista.

Sundquistin mukaan raakadatan ja palvelukehittäjien väliin on syntymässä uusi toimiala, datajalostus. – Tätä toimialaa yhteisömme haluaa kehittää etulinjassa. Alkuvaiheessa yhteisön toimijat jouduttavat avoimeen dataan perustuvien palvelujen kehittymistä ja osallistuvat alan standardien ja juridiikan kehittämiseen. Myöhemmin näköpiirissä on uuden palveluteollisuusalan syntyminen, jolloin yhteisö voi kehittyä alan toimijoiden yhteiseksi järjestöksi kehityksen ja edunvalvonnan edistämiseksi, Sundquist valottaa.

Datan hyödyntäjällä on usein hyvin rajattu aika saattaa dataan perustuva palveluidea tai esimerkiksi datajournalismituote julkiseksi. Julkaiseminen helpottuu, kun data on valmiiksi jalostettu tietylle kypsyysasteelle. Datajalostamossa on kyse eräänlaisesta ekosysteemistä, jossa alan toimijat yhdessä helpottavat datan hyödyntämistä. Usean toimijan muodostama yhteisö tuo tällaiselle ekosysteemille uskottavuutta, sanoo Jaakko Korhonen Open Knowledge Finlandista. 

Datajalostamon toimintaa koordinoi Miktech Oy. Toiminnassa on mukana yrityksiä, jotka palvelevat digitaalisia palveluita kehittäviä organisaatioita yhdistämällä, yhtenäistämällä ja jalostamalla yleisestä tietoverkosta saatavaa dataa. Mukana on myös yrityksiä, jotka konsultoivat ja avustavat organisaatioita datan avaamisessa. Mikkelistä yhteisön toimintaan osallistuvat aktiivisesti informaatiotekniikkayhtiö MPY ja Observis Oy. Yhteisö on avoin myös uusille toimijoille.


Lisätiedot:
Heikki Sundquist, kehitysjohtaja, Miktech Oy, 050 387 3193, heikki.sundquist@miktech.fi
www.datajalostamo.fi


Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi

Miktech Oy:n koordinoima Digitalmikkeli-klusteri edistää tiedon hyödyntämistä ja digitaalisen liiketoiminnan kiihdyttämistä. Digitalmikkeli-klusterin koordinointia rahoittaa DM Ohjelmajohtaja -hanke. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, alueen kunnat ja yritykset. Rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon ELY-keskus. www.digitalmikkeli.fi

Digitaalisen liiketoiminnan näkijä -hanke vahvistaa digitaalisen liiketoiminnan osaamista Mikkelissä ja Digitalmikkeli-klusterin jäsenorganisaatioissa. Hankkeen avulla tunnistetaan käynnissä olevan digitaalisen vallankumouksen avaamia liiketoimintamahdollisuuksia, edistetään uutta digitaalista liiketoimintaa sekä luodaan perustaa tätä tukevan ekosysteemin rakentumiselle. Hanke on osa laajempaa digitaalisuuteen liittyvää osaamisverkostoa Mikkelissä. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.